Przeprowadzki instytucji Gda�sk

Ka�da przeprowadzka, bez wzgl�du na jej rodzaj i wielko�� jest wydarzeniem stresuj�cym dla tych, kt�rych dotyczy. Przeprowadzka biura lub instytucji wi��e si� dodatkowo z konieczno�ci� przewiezienia du�ej ilo�ci dokument�w oraz sprz�t�w biurowych takich jak komputery, kserokopiarki, drukarki, aparaty telefoniczne, faxy, kt�re musz� by� odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu. Przy przeprowadzkach instytucji, konieczne bywa r�wnie� przewiezienie maszyn i sprz�t�w specjalistycznych, element�w scenografii lub dzie� sztuki, lub takich nietypowych element�w wyposa�enia jak akwaria.

Maj�c na uwadze wszystkie aspekty tak du�ej przeprowadzki zapewniamy naszym klientom kompleksow� obs�ug� od momentu spotkania z naszym doradc�, kt�ry przedstawia r�ne warianty realizacji przeprowadzki, poprzez proces u�o�enia harmonogramu dostosowanego do potrzeb danego zleceniodawcy, po realizacj� przeprowadzki, na serwisie po przeprowadzce sko�czywszy - w�wczas nasza ekipa zapewnia pomoc porz�dkow�, odbieraj�c puste opakowania.

Nasza firma dzia�a zgodnie z zasadami BHP oraz z zachowaniem zasad bezpiecze�stwa zar�wno pracownik�w jak i przeprowadzanego mienia (polisa ubezpieczeniowa firmy).

W zale�no�ci od mo�liwo�ci finansowych i ram bud�etowych danej instytucji proponujemy dwie opcje przeprowadzki:

1. opcj� uproszczon� - dla instytucji i firm z ograniczeniami bud�etowymi. W tej opcji pracownicy instytucji lub firmy zajmuj� si� pakowaniem i rozpakowywaniem mienia w nowej lokalizacji, my dostarczamy wszelkie niezb�dne do pakowania materia�y.

Nasza ekipa zajmuje si�:

. za�adunkiem mienia
. bezpiecznym transportem
. roz�adunkiem

2. opcja kompleksowa - dla instytucji i firm, kt�re przekazuj� ca�y proces przeprowadzki profesjonalnej firmie.

W tym przypadku nasza ekipa zajmuje si�:

. przygotowaniem mienia do przeprowadzki, czyli pakowaniem i zabezpieczaniem sprz�t�w na czas transportu
. oznaczeniem wszystkich przewo�onych przedmiot�w
. demonta�em i monta�em mebli
. za�adunkiem i roz�adunkiem mienia
. bezpiecznym transportem
. rozpakowywaniem mienia po dowiezieniu na miejsce docelowe

Dla najbardziej wymagaj�cych zleceniodawc�w udost�pniamy us�ugi dodatkowe, czyli:

. utylizacj� niepotrzebnych dokument�w lub starych mebli
. u�o�enie dokumentacji na p�kach, np. segregator�w wed�ug wskaz�wek klienta
. rozprowadzenie sieci IT, pod��czenie komputer�w oraz sprz�t�w biurowych
. uruchomienia serwisu internetowego
. przygotowania ulotek informacyjnych dla pracownik�w

Zalecamy r�wnie� przeszkolenie pracownik�w przed przeprowadzk�, aby zapobiec dublowaniu polece� i usprawni� ca�y proces przeprowadzki.